Zásady ochrany osobních údajů ve službě Techambition

Platnost k datu 25. května 2018

 1. Úvod
 2. Souhlas se Zásadami
 3. Vaše práva a preference: Volba a kontrola
 4. Jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje?
 5. Jaké osobní údaje shromažďujeme?
 6. K jakým účelům osobní údaje používáme?
 7. Sdílení osobních údajů
 8. Uchování a odstranění údajů
 9. Převod do jiných zemí
 10. Odkazy
 11. Uchovávání údajů v bezpečí
 12. Děti
 13. Změny těchto zásad osobních údajů
 14. Jak nás kontaktovat

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali službu Techambition!

V rámci služby Techambition pro vás chceme zajistit ten nejlepší možný uživatelský zážitek a poskytovat výjimečnou a personalizovanou službu speciálně pro vás. Zároveň pro nás však vždy bude nesmírně důležitá ochrana vašeho soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Proto chceme transparentně vysvětlit, jak a proč shromažďujeme, uchováváme, sdílíme a používáme vaše osobní údaje, a zároveň popsat, jaká kontrolní opatření a možnosti jsou vám k dispozici, pokud jde o to, kdy a jak se rozhodnete sdílet své osobní údaje.

To je naším cílem a tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) dále podrobně a přesně vysvětlí, co tím máme na mysli.

2. Souhlas se Zásadami

Tyto Zásady stanoví základní postupy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji v rámci vztahu se společností Techambition Ltd. Zásady platí pro všechny služby Techambition a jakékoli přidružené služby (dále jako „služba Techambition“). Podmínky, jimiž se řídí vaše používání služby Techambition, jsou definovány v našich Podmínkách použití („Podmínky použití“).

Občas můžeme vyvíjet nové nebo nabízet doplňkové služby. Pokud zavedení těchto nových nebo dodatečných služeb povede ke změně způsobu, jakým shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje, poskytneme vám více informací a další podmínky či zásady. Pokud není uvedeno jinak, budou se tyto nové nebo další služby při zavedení řídit těmito Zásadami.

Pokud nesouhlasíte s obsahem těchto Zásad, pamatujte si prosím, že je zcela na vás, zda se rozhodnete službu Techambition využívat či ne.

Pokud se rozhodnete souhlasit s těmito Zásadami (dále jen “Souhlas”), udělujete tím Souhlas společnosti Techambition Ltd., se sídlem 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 6BZ, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, číslo společnosti: 08255802, zapsané v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala mimo jiné tyto Vaše osobní údaje (dále jen „Údaje“): Vaše celé jméno, e-mailová adresa a dále berete na vědomí, že:

 1. Veškeré vaše Údaje je možné zpracovat pouze na základě Vámi uděleného Souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem zajištění služeb registrovaným uživatelům webu Techambition (www.techambition.com).

 2. Jste-li mladší 16 let, pak nám nemůžete tento souhlas udělit. Služeb Techambition můžete využívat pouze pokud tento Souhlas udělí Váš zákonný zástupce.

 3. Udělujete nám svůj výslovný souhlas s těmito Zásadami ve všech jejich bodech. Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@techambition.com nebo dopisu na adresu Techambition Ltd, organizační složka, Pražského 23, 152 00 Praha.

 4. Zpracování Údajů je prováděno Správcem, Údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé:

  1. poskytovatelé služeb a aplikací:

   1. Intercom, Inc., 55 2nd Street, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké, přední světový poskytovatel nástrojů pro komunikaci s uživateli webových služeb a mobilních aplikací

   2. Heroku, Inc., 650 7th Street, San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké, přední světový poskytovatel hostingu a databázových služeb

   3. GitHub Inc, 548 4th Street, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké, přední světová webová služba podporující vývoj softwaru za pomoci verzovacího nástroje Git.

   4. The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké, provozovatel předního světového nástroje pro mailovou komunikaci Mailchimp

   5. Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7, 142 00 Praha, nástroj pro vytváření a zpracování faktur

  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,

  2. požadovat po Správci informaci, jaké vaše Údaje zpracovává,

  3. vyžádat si u Správce přístup k těmto Údaje a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  4. požadovat po Správci výmaz těchto OÚ,

  5. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných OÚ,

  6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu OÚ.

Více o svých právech i o tom, jak Vaše Údaje budeme zpracovávat se dozvíte v částech 3 až 14 těchto Zásad.

3. Vaše práva a preference: Máte právo výběru a kontroly

Unijní zákon, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“, dává jednotlivcům určitá práva týkající se jejich osobních údajů. V rozsahu stanoveném a povoleném platnými právními předpisy mezi práva jednotlivce patří:

 • právo na přístup - právo být informován o osobních údajích, které o vás zpracováváme, a požadovat k nim přístup;

 • právo na opravu - právo požadovat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné;

 • právo na vymazání - právo požadovat, abychom osobní údaje vymazali;

 • právo na omezení - právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat veškeré vaše osobní údaje nebo jejich část;

 • právo podání námitky -

  • právo kdykoli vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace;

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

 • právo na přenositelnost údajů – právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany; a

 • právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku.

4. Jak osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 1. Když se zaregistrujete do služby Techambition – když se zaregistrujete do služby Techambition, shromáždíme určité osobní údaje nezbytné k tomu, abyste službu Techambition mohli používat, jako je např. vaše e-mailová adresa a celé jméno.

 2. Během používání služby Techambition – když používáte službu Techambition, shromažďujeme osobní údaje týkající se vašeho používání služby Techambition, jako jsou např. URL adresu stránek vaší školy, názvy tříd, informace o lekcích, které jste si otevřeli, odpovědi v lekcích, čas strávený v jednotlivých krocích lekce či vizualizace, které používáte.

 3. Od třetích stran – můžeme také dostávat osobní údaje o vás a vašich aktivitách od třetích stran. Tyto osobní údaje použijeme buď v případě, že jste udělili dané třetí straně souhlas se sdílením údajů, nebo že má společnost Techambition oprávněný zájem na používání osobních údajů k tomu, aby vám mohla poskytovat službu Techambition.

Pro účely, mezi něž patří testování našich informačních systémů, výzkum, analýza dat, vytváření marketingových a propagačních modelů, zlepšování služby Techambition a vývoj nových funkcí v rámci služby Techambition používáme anonymizované a agregované informace.

5.Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme?

V následujících tabulkách jsou uvedeny kategorie osobních údajů, které od vás shromažďujeme a používáme:

Osobní údaje shromažďované, když se přihlásíte ke službě Techambition

Kategorie osobních údajů Popis kategorie

Údaje o registraci účtu

Toto jsou osobní údaje, které poskytnete vy nebo je shromáždíme my pro účely registrace do služby Techambition a jejího používání. Patří sem vaše e-mailová adresa a vaše celé jméno. Dále zda jste registrován jako učitel (dále jako “Učitel”) nebo jako student (dále jako “Student”).

Tyto osobní údaje, o jejichž poskytnutí vás požádáme, slouží k tomu, abychom mohli vytvořit váš účet. Můžete dostat také možnost poskytnout nám určité dodatečné osobní údaje, abychom mohli váš účet více personalizovat.

Další vaše osobní údaje, které shromáždíme, závisí na tom, zda používáte službu třetí strany či ne (jako např. Facebook nebo Google) k registraci do služby Techambition a jejímu používání. Pokud k vytvoření účtu použijete službu třetí strany, obdržíme osobní údaje prostřednictvím této služby, ale pouze v případě, že jste souhlasili s tím, že tato služba s námi bude tyto vaše osobní údaje sdílet.

Osobní údaje shromažďované při používání služby Techambition

Kategorie osobních údajů Popis kategorie

Údaje o používání služby Techambition

Toto jsou osobní údaje, které o vás shromažďujeme, když používáte službu Techambition – mohou zahrnovat:

 • Informace o typu účtu služby Techambition, tedy zda využíváte Techambition jako Učitel nebo jako Student.

 • Informace o interakcích se službou Techambition, mezi něž patří datum a čas vašich návštěv, lekce, které jste si prohlédli či vypracovali, Vaše odpovědi v těchto lekcích, čas střávený v jednotlivých krocích lekce, vizualizace, které jste použili, čas strávený využíváním vizualizací, třídy které jste vytvořili či se do nich přiřadili, URL adresa Vaší školy. Mohou sem také patřit detaily o tom, jak používáte aplikace třetích stran, a o reklamách, které dostáváte.

 • Obsah zpráv, které odesíláte a přijímáte přes službu Techambition, a komunikace s týmem služeb zákazníkům Techambition.

 • Technické údaje, ke kterým mohou patřit informace o adrese URL, soubory cookie, IP adresa, typy zařízení, která používáte pro přístup nebo připojování ke službě Techambition, jedinečná ID zařízení, atributy zařízení, typ síťového připojení (např. WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) a poskytovatel, síť a výkon zařízení, typ prohlížeče, informace o jazyce umožňující správu digitálních práv, operační systém.

Osobní údaje shromažďované s vaším předchozím souhlasem, které nám umožňují vám poskytovat další funkce

Kategorie osobních údajů Popis kategorie

Platební údaje

Tyto osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud se zaregistrujete ke službě na zkoušku nebo si zakoupíte přístup do Techambition nebo provedete jiný nákup prostřednictvím služby Techambition. Přesné shromažďované osobní údaje se liší podle způsobu platby, budou však obsahovat následující informace:

 • jméno či název firmy spolu s IČ a sídlem firmy

 • doručovací adresa

 • bankovní spojení (bankovní účet)

Údaje poskytované v rámci průzkumů či soutěží

Tyto osobní údaje vám umožní registrovat se a účastnit se průzkumů. Přesné shromažďované údaje závisí na typu průzkumu.

6. K čemu vaše osobní údaje používáme?

Když používáte službu Techambition nebo s ní pracujete, používáme ke zpracování vašich osobních údajů řadu různých technologií, a to z různých důvodů. V následující tabulce uvádíme důvody, proč osobní údaje používáme, příslušné právní základy, o které se opíráme a které nám umožňují legálně zpracovávat osobní údaje, a kategorie osobních údajů (uvedené v Části 5 „Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme“) používané pro následující účely:

Vysvětlení, proč společnost Techambition osobní údaje zpracovává („účel zpracování“) Právní základ pro účel zpracování Kategorie osobních údajů používané společností Techambition pro účely zpracování

Abychom vám mohli poskytovat službu Techambition, personalizovat ji a zlepšit váš zážitek z používání, např. formou, doporučení, řazení obsahu a to v rámci služby Techambition i mimo ni (včetně našich průzkumů a služeb třetích stran).

 • Plnění smlouvy

 • Legitimní zájmy

 • Údaje o registraci účtu

 • Údaje o používání služby

Abychom porozuměli tomu, jakým způsobem se ke službě Techambition připojujete a jak ji využíváte, a to za účelem zajištění technické funkčnosti služby Techambition, vývoje nových produktů a služeb a analyzování vašeho způsobu používání služby Techambition.

 • Plnění smlouvy

 • Legitimní zájmy

 • Údaje o registraci účtu

 • Údaje o používání služby

Komunikace s vámi pro účely související se službou Techambition.

 • Plnění smlouvy

 • Legitimní zájmy

 • Údaje o registraci účtu

 • Údaje o používání služby

Zpracování vaší platby pro účely prevence nebo odhalení podvodů, včetně podvodných plateb a podvodného používání služby Techambition.

 • Plnění smlouvy

 • Soulad s právními požadavky

 • Legitimní zájmy

 • Údaje o platbě

Abychom s vámi mohli komunikovat, přímo nebo prostřednictvím některého z našich partnerů pro následující účely:

 • marketing,

 • výzkum,

 • účast v průzkumech a soutěžích,

 • propagační účely,

prostřednictvím e-mailů, oznámení nebo jiných sdělení v souladu s případnými oprávněními, která jste nám sdělili.

 • Souhlas

 • Legitimní zájmy

 • Údaje v soutěžích, průzkumech

7. Sdílení osobních údajů

Vytvořili jsme kategorie příjemců osobních údajů, které shromažďujeme nebo generujeme při vašem používání služby Techambition.

Údaje dostupné ostatním uživatelům Techambition

Následující osobní údaje uživatelů, kteří Techambition využívají jako Studenti, mohou být ve službě Techambition dostupné pro uživatele, kteří Techambition využívají jako Učitelé: jméno a příjmení, vaše odpovědi v lekcích, čas strávený v jednotlivých krocích lekcí.

Údaje, které můžeme sdílet

Kategorie příjemců Důvod sdílení

Poskytovatelé služeb a ostatní

Používáme poskytovatele technických služeb, kteří mohou provozovat technickou infrastrukturu, kterou potřebujeme k poskytování služby Techambition, zejména poskytovatele, kteří zajišťují hosting, ukládání, správu a údržbu aplikace Techambition, jejího obsahu a údajů, které zpracováváme.

Poskytovatelé technických služeb nám pomáhají s vámi komunikovat, jak je popsáno v části 6 těchto Zásad.

Můžeme využívat také marketingové a reklamní partnery, abychom vám mohli zobrazovat přizpůsobenější obsah nebo lépe porozuměli vašemu způsobu používání služby Techambition a mohli vám poskytovat lepší služby. Osobní údaje můžeme také sdílet s určitými marketingovými a reklamními partnery při rozesílání propagační komunikace týkající se služby Techambition.

Konkrétně se jedná o tyto partnery:

 • Intercom, Inc., 55 2nd Street, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké, přední světový poskytovatel nástrojů pro komunikaci s uživateli webových služeb a mobilních aplikací

 • Heroku, Inc., 650 7th Street, San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké, přední světový poskytovatel hostingu a databázových služeb

 • GitHub Inc, 548 4th Street, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké, přední světová webová služba podporující vývoj softwaru za pomoci verzovacího nástroje Git.

 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké, provozovatel předního světového nástroje pro mailovou komunikaci Mailchimp

 • Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7, 142 00 Praha, nástroj pro vytváření a zpracování faktur

Partneři služby Techambition


 • Osobní údaje můžeme sdílet v pseudonymizovaném formátu například s marketingovými a dalšími partnery.

 • V pseudonymizovaném formátu mohou být data zveřejněna v rámci reklam, propagace či jiného způsobu prezentace služby Techambition

Výzkumní pracovníci z akademické sféry

Osobní údaje budeme, opět pouze v pseudonymizovaném formátu,  sdílet pro aktivity, jako jsou statistická analýza a akademické studie.

Úřady pro vymáhání práva a ochranu údajů

Osobní údaje budeme sdílet, pokud se v dobré víře budeme domnívat, že to je nezbytné pro účely vyhovění právním povinnostem plynoucím z příslušných zákonů, nebo v reakci na platné právní procesy, jako je povolení k domovní prohlídce, soudní nařízení nebo předvolání.

Osobní údaje budeme sdílet také v případě, kdy se v dobré víře budeme domnívat, že to je nezbytné pro účely našich vlastních legitimních zájmů nebo legitimních zájmů třetí strany souvisejících s národním zabezpečením, vymáháním práva, soudním sporem, trestním vyšetřováním, ochranou bezpečnosti jakékoli osoby nebo z důvodu prevence úmrtí či bezprostřední újmy na zdraví za předpokladu, že tento zájem podle našeho názoru není převážen vašimi zájmy v rámci základních práv a svobod vyžadujících ochranu osobních údajů.

Kupci našeho podniku

Osobní údaje budeme sdílet v případě, že budeme prodávat náš podnik kupci nebo o tomto prodeji budeme s potenciálním kupcem jednat.

Za těchto okolností bude společnost Techambition nadále ručit za důvěrnost osobních údajů a zašle vám upozornění předtím, než budou osobní údaje převedeny kupujícímu a / nebo budou podléhat jiným zásadám ochrany osobních údajů.

 

8. Uchovávání a vymazání dat

Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu Techambition, a pro oprávněné a základní obchodní účely, jak např. obchodní rozhodování o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Některé osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete uživatelem služby Techambition. Mezi ně mohou patřit například odpovědi v lekcích, čas strávený v jednotlivých krocích lekce nebo informace o účtu.

Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

 • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nesplacený kredit na vašem účtu nebo nevyřešený soudní spor nebo nárok, nezbytné osobní údaje uchováme až do jejího vyřešení

 • Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem

 • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních obchodních zájmů.

9. Převod do jiných zemí

Společnost Techambition může svěřit zpracování subdodavatelům nebo sdílet osobní údaje s třetími stranami v zemích mimo zemi, kde sídlíte. Například osobní údaje shromážděné na území Evropské unie mohou být převáděny a zpracovávány třetími stranami v zemi mimo Evropskou unii. V takových případech ručí společnost Techambition za to, že je převod osobních údajů prováděn v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a zejména že jsou nasazena příslušná smluvní, technická a organizační opatření jako standardní smluvní doložky schválené Komisí EU.

10. Odkazy

Můžeme zobrazovat reklamy třetích stran a jiný obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud kliknete na reklamu nebo odkaz třetí strany, vezměte prosím na vědomí, že tím přestáváte používat službu Techambition a na vámi poskytnuté osobní údaje se přestávají vztahovat tyto Zásady. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste zjistili, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

11. Uchovávání vašich osobních údajů v bezpečí

Máme závazek chránit osobní údaje našich uživatelů. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Ochranu uživatelského účtu zajišťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k vašemu počítači a prohlížeči a po ukončení používání služby Techambition se odhlásit.

12. Děti

Jste-li mladší 16 let („Věková hranice“), pak nemůžete služeb Techambition využívat bez Souhlasu vašeho zákonného zástupce. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let nebo dětí, jejichž věk je nižší než přípustná věková hranice bez souhlasu zákonného zástupce. Pokud nedosahujete Věkové hranice, požádejte o závěžení Souhlasu se Zásadami svého Zákonného zástupce.

Pokud jste rodičem dítěte pod Věkovou hranicí a dozvíte se, že vaše dítě poskytlo společnosti Techambition své osobní údaje, kontaktujte nás prosím.

Jestliže se dozvíme, že jsme shromažďovali osobní údaje dítěte mladšího 16 let bez souhlasu zákonného zástupce, vynaložíme přiměřené kroky ke smazání osobních údajů.

13. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

V těchto Zásadách můžeme příležitostně provádět změny.

Pokud učiníme podstatné změny těchto Zásad, upozorníme vás na tyto změny podle daných okolností, např. formou dobře viditelného upozornění nebo vyžádáním vašeho souhlasu v rámci služby Techambition nebo prostřednictvím e-mailu. Můžeme vás předem upozornit.

14. Jak nás kontaktovat

Děkujeme, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů. Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto Zásad, obraťte se na nás zasláním e-mailu na info@techambition.com nebo dopisu na adresu Techambition Ltd, organizační složka, Pražského 23, 152 00 Praha.

Správcem osobních údajů pro účely osobních údajů zpracovávaných podle těchto Zásad je společnost Techambition Ltd.

Doufáme, že se vám bude Techambition líbit!