Podmínky používání

Před použitím služeb Techambition, návštěvou stránek nebo služeb poskytnutých společností Techambition Ltd., se sídlem 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 6BZ, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, číslo společnosti: 08255802, zapsané v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales ("Techambition") přes vstupní URL adresy www.techambition.com a její přidružené internetové stránky a podstránky ("Stránka" nebo "Stránky") si prosím pozorně přečtěte následující Podmínky užívání („Podmínky“). Používáním webových služeb Techambition potvrzujete, že jste si Podmínky přečetli a souhlasíte, že představují závaznou smlouvu mezi vámi a Techambition a zavazujete se jejich ustanovení dodržovat. Pokud se závazností Podmínek nesouhlasíte, Stránky Techambition prosím nenavštěvujte.

VĚKOVÁ OMEZENÍ

Registrace na webových Stránkách a následné užívání elektronicky poskytované webové služby poskytované na URL adrese www.techambition.com (“Služba” nebo “Služby”) je povoleno pouze osobám starším 18 let a zplnoletnělým mladistvým. Mladším pouze se souhlasem zákonného zástupce. Registrací, navštěvováním Stránek nebo využíváním našich Služeb potvrzujete, že jste starší 18 let, zplnoletnělý, nebo jednáte se souhlasem zákonného zástupce a máte tedy pravomoc souhlasit s Podmínkami tohoto dokumentu.

PRÁVO NA ÚPRAVU

Vyhrazujeme si právo kdykoli a dle svého uvážení Podmínky užívání změnit. Jakákoli změna Podmínek vstupuje v platnost momentem zveřejnění na této stránce. V případě významnějších změn podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom Vás informovali. Pokud po zveřejnění nových Podmínek v užívání stránek pokračujete, pak se změněnými Podmínkami souhlasíte.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Využíváním stránek souhlasíte, že nebudete: (a) reprodukovat, kopírovat, duplikovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat jakýkoli obsah stránek, pokud není v Podmínkách takové užití výslovně dovoleno; (b) využívat značky, jména, ochranných známek, nebo jiných materiálů Techambition, nebo jakékoli další zúčastněné instituce ve spojitosti s nevyžádanou poštou; (c) přistupovat ke Stránkám pomocí skriptů, robotů, nástrojů na prohledávání webu, nástrojů na získávání dat z webových stránek; (d) vkládat Stránky do rámců, umisťovat na ně vyskakovací okna nebo jakýmkoli jiným způsobem ovlivňovat jejich zobrazení; (e) zasahovat do stránek nebo serverů a sítí s nimi spojených, případně odporovat požadavkům, pravidlům a omezením takových sítí. Souhlasíte, že nebudete při využívání stránek přistupovat k účtu jiného uživatele, ani se o takový přístup snažit, ani zkreslovat/ pokoušet se zkreslovat svou identitu.

UŽIVATELSKÉ ÚČTY

Abyste se mohli plně zapojit do všech aktivit nabízených na Stránkách, je nutné si nejprve zaregistrovat osobní účet („Uživatelský účet“) pomocí e-mailové adresy a hesla. Souhlasíte s tím, že přístupové údaje ke svému účtu nebudete sdílet s žádnou třetí stranou. Dále souhlasíte, že nevytvoříte víc jak jeden Uživatelský účet a nebudete se ke Stránkách připojovat pomocí více Uživatelských účtů.

Prohlašujete, že všechny informace, které jste poskytli, jsou přesné, aktuální a úplné. Berete na vědomí, že pokud uvedete nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, máme právo váš Uživatelský účet smazat.

OCHRANA SOUKROMÍ

Berete na vědomí, že s osobními údaji vámi poskytnutými Techambition bude nakládáno způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů.

ONLINE LEKCE A CERTIFIKÁTY

Na Stránkách Techambition mohou být k dispozici online lekce z určité oblasti, případně na konkrétní téma ("Lekce"). Techambition vyhrazuje právo změnit jeho obsah, nebo bodové hodnocení zadaných Lekcí. Nabízené Lekce podléhají níže uvedenému prohlášení o zárukách a odmítnutí odpovědnosti. Berete na vědomí, že Lekce Techambition nezastupují výuku v předmětech akreditovaných institucí a nejsou samy o sobě zdrojem známkování učitelem, pokud se učitel nerozhodne jinak. Berete na vědomí, že Techambition, učitelé, ani zúčastněné instituce se nebudou podílet na snahách o uznání vašeho výsledku v Lekci či v Lekcích např. vysokou školou, není-li výslovně uvedeno jinak.

VYMEZENÍ VZTAHU STUDENT – ŠKOLA

Berete na vědomí, že žádným bodem těchto Podmínek, ani žádnou svou aktivitou na Stránkách Techambition (a) nevstupujete do vztahu se školami, nebo jinými institucemi, s nimiž Techambition spolupracuje (b) se nestáváte studentem žádné vzdělávací instituce (c) nenabýváte právo využívat zdrojů jakékoli vzdělávací instituce nad rámec Lekce nabízeného zde na Stránkách.

POVOLENÍ K POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Veškerý obsah a materiály dostupné na Stránkách, včetně kódu, obrázků, textu, rozložení, uspořádání, ukázek, ilustrací, audio a video souborů, HTML souborů atd. jsou majetkem Techambition a/nebo spřízněných institucí a partnerských společností a jsou chráněny autorským právem, patentovým právem, a/nebo jinými právy vymezujícími duševní vlastnictví v rámci práva Anglie a Walesu a mezinárodního práva. Souhlasem s tímto dokumentem získáváte od Techambition osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci k přístupu a využívání stránek. Materiály ze stránek nesmíte kopírovat, reprodukovat, přenášet, distribuovat, vydávat ani komerčně využívat. Zároveň materiály nemáte právo modifikovat a vytvářet derivativní díla. Povinnost rozhodnout, zda vaše užití informací, programů, nebo jakéhokoli jiného obsahu stránek odpovídá těmto Podmínkám, máte vy.

VKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU

Stránky vám mohou dát možnost nahrát nebo poslat Techambition informace vztahující se ke Stránkách nebo souvisejícím Službám (zpětnou vazbu). Podáním zpětné vazby udělujete Techambition a partnerským institucím neodvolatelné právo tento text používat, zveřejňovat, reprodukovat, distribuovat, poskytovat sublicence a připravovat odvozená díla, veřejně prezentovat a zobrazovat.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Stránky Techambition mohou obsahovat odkazy na Stránky spravované někým jiný. Techambition ani partnerské instituce nezodpovídají za obsah takových stránek, ani nemonitorují, nekontrolují, neschvalují a nepodporují obsah takových stránek, nebo produkty na nich nabízené.

ONLINE VÝZKUM VZDĚLÁVÁNÍ

Záznamy o vaší účasti v Lekcích mohou být použity pro výzkum on-line vzdělávání. V zájmu tohoto výzkumu, můžete být vystaven nepatrným změnám ve studijních materiálech, které nebudou mít na vaši uživatelskou zkušenost zásadní vliv.

POPLATKY A DANĚ

Techambition může požadovat poplatek za otevření (spuštění) Služby zákazníkovi (uživateli) na stanovenou dobu. Všechny poplatky jsou nevratné, pokud není výslovně uvedeno jinak, nebo tak neurčí platné právní předpisy.

Jste zodpovědní za včasné uhrazení všech poplatků a souvisejících daní. Pokud platba vámi zvolenou metodou neproběhne, nebo je již po splatnosti, může Techambition požadovat jiný druh úhrady. Techambition si vyhrazuje právo změnit poplatky kdykoli dle svého uvážení. Jakákoli změna nabývá platnosti v momentě zveřejnění na Stránkách.

VÝBĚR PRÁVA

Tato smlouva, její předmět i forma (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se bude řídit a vykládat v souladu s právem Anglie a Walesu a bude předložena nevýhradní jurisdikci anglických soudů.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUKÁCH A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Stránky Techambition a všechny informace, produkty nebo Služby na nich jsou poskytovány tak, jak jsou a bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných (např. záruk prodejnosti, vhodnosti pro daný účel, atd). Techambition a partnerské instituce, včetně instruktorů a zaměstnanců tímto odmítají jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, vztahující se k přesnosti, přiměřenosti nebo úplnosti Lekcí, webu, informací na webu, nebo odkazů na jiné Stránky. Zároveň nezaručují, že Služba bude fungovat bez přerušení a chyb. Techambition a partnerské instituce dále nezaručují že (a) Lekce budou odpovídat vašim požadavkům nebo představám a že splní zamýšlený účel, (b) Lekce nebo Služba obecně poběží bez výpadků a jiných přerušení, včas, bezpečně a bez chyb, (c) informace nebo Služby získané z online Lekcí/Služby budou přesné, úplné, aktuální, bez chyb, zcela bezpečné a spolehlivé, (d) nedostatky v Lekcích a Službě budou opraveny. Techambition a partnerské instituce nezaručují, že budete schopni předávat nebo přijímat informace prostřednictvím Služby a vy berete na vědomí, že vaše možnost připojit se k Lekcím/Službě může být omezená. Techambition a partnerské instituce se také zříkají jakékoli odpovědnosti vyplývající z těchto událostí, nebo s nimi jakkoli související.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Lekce a Služby Techambition obecně používáte na vlastní nebezpečí. Souhlasíte s tím, že Techambition a partnerské instituce nenesou, vyjma zákonem stanovených případů, odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z těchto uživatelských Podmínek, z použití nebo nemožnosti použít Lekci nebo Službu, dále za ztráty dat, spoléhání na informace získané z online Lekce nebo Služby obecně, případně za jakékoli jiné nároky týkající se online Lekcí a Služeb.

S výjimkou zákonem stanovených případů nenese Techambition ani její partnerské instituce odpovědnost za škody, ať už předvídatelné nebo nepředvídatelné (způspobené např. pomluvou, chybami, ztrátou dat, přerušením dostupnosti dat.) vyplývající z těchto Podmínek, z použití nebo nemožnosti použít online Lekci nebo Službu, ze ztráty dat, z nákupů v rámci Služby, spoléhání na informace získané z online Lekcí nebo Služby obecně s výjimkou zákonem stanovených případů a to pouze v zákonem stanoveném rozsahu a jen tam, kde to zákon vyžaduje. Celková hmotná odpovědnost Techambition vyplývající z uživatelova používání Služeb nebo s ním související nepřekročí celkové množství peněz, které uživatel za Služby Techambition v uplynulých 12 měsících utratil.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti stanovené v těchto uživatelských Podmínkách odrážejí rozumné a spravedlivé rozdělení rizika mezi uživatele a Techambition a partnerské instituce a že tato omezení jsou nezbytná proto, aby Techambition mohla nabízet své Služby.

UKONČENÍ LICENCE

Souhlasíte s tím, že Techambition a partnerské instituce mohou, pokud Službu využíváte bezplatně, dle vlastního uvážení, ukončit vaše používání Služby nebo vaší účast na ní z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu a že k vám nemají v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Doufáme, že se vám bude Techambition líbit!